امور املاک
  • خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در کانادا
  • خدمات مربوط به وامهای مسکن از موسسات مالی
  • خدمات مربوط به وامهای خصوصی
  • قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری
  • قرردادهای امانی نگهداری از ملک  (تراست)
  • دعاوی امور مستاجر و ملکی