امور تجاری
  • ثبت شرکتهای استانی و فدرال
  • ثبت شعبه شرکتهای خارجی در کانادا
  • خرید وفروش بیزینس ها
  • خرید و فروش حق امتیاز تهیه اسناد داخلی شرکتها
  • تنظیم قرارداد بین سهامداران و مشارکت
  • تنظیم انواع توافقنامه و قراردادهای داخلی و بین المللی
  • قبول وکالت پرونده های مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی
  • رفع مشکلات و قانونی کردن انتقال پول از ایران و خارج از کانادا
  • مشاوره و برنامه ریزی در مورد اموال و درآمدهای خارج از کانادا